Pravidla a gdpr GRUNDYRUN

Podmínky účasti a pravidla běžeckého závodu GRUNDYrun Neplachovice 2023

Účastníkem běžeckého závodu GRUNDYrun může být osoba, která splní následující podmínky:

 1. Vyplní přihlašovací formulář uvedený na internetové stránce sdh.neplachovice.cz. Vyplnění elektronické přihlášky nahrazuje písemný podpis účastníka na papírové přihlášce. Účastník tím potvrzuje níže uvedená pravidla závodu.
 2. Potvrdí podmínky – pravidla závodu zaškrknutím kolonky při on-line registraci.
 3. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno)
 4. Každý účastník startuje na vlastní odpovědnost.
 5. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
 6. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
 7. Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.

Pravidla závodu

Závod GRUNDYrun Neplachovice 2023 se řídí těmito pravidly:

 • Ve všech sporných případech neuvedených v pravidlech bude rozhodovat komise rozhodčích po konzultaci s pořadatelem. Právo na start mají individuální závodníci.
 • Limit startujících je dohromady 250 závodníků na trase 5 a 9 km. Vítězi v jednotlivých kategoriích a celkové klasifikaci se stávají týmy a závodníci, kteří v nejkratším možném čase proběhnou trasu závodu GRUNDYrun.
 • Poškození a úpravy startovního čísla znemožňující identifikaci rozhodčími se trestá časovou penalizací. Startovní čísla jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Start bude hromadný na výstřel a měřen elektronicky (čipy). Startovní prostor zůstane otevřen ještě 15 minut od startovního signálu. Závodníci, kteří vystartují po limitu, nebudou zařazeni do výsledkových listin a nebudou klasifikováni jako závodníci, kteří dokončili závod. Čas každého závodníka se začíná měřit při výstřelu. Na start budou závodníci řazeni podle startovních čísel. Závodníci, kteří nedokončí závod v časovém limitu, mají možnost pokračovat v závodě, ale nebudou uvedeni v celkové klasifikaci.
 • Trasa bude označena a zajištěna organizátory a zdravotníky.
 • Věcné ceny obdrží 3 nejlepší individuální závodníci v jednotlivých kategoriích. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit časový harmonogram programu bez udání důvodu. Nepřítomnost na pódiu při vyhlášení se trestá ztrátou nároku závodníka na finanční a věcné ceny. Výjimku nepřítomnosti bez postihu může udělit pouze hlavní rozhodčí.
 • Tresty a penalizace může udělit Komise rozhodčích po konzultaci s pořadatelem:
 1. Napomenutí
 2. Trest připočtení času
 3. Diskvalifikace
  znečišťování trati a přírody (odpadky možno vyhazovat pouze v těsné blízkosti bufetu do 200 m), nedodržení zásad fair play, nesportovní chování, tlačení nebo tahání s cizí pomocí, nedodržování pravidel silničního provozu. V případě diskvalifikace pořadatel nevrací startovné.
  • Odstoupení ze závodu: Závodník, který chce odstoupit v průběhu závodu GRUNDYrun, nezáleží přitom na příčinách jeho odstoupení, je povinen toto nahlásit v závodní kanceláři. V případě, že odstoupí ze závodu během závodu, je nutné toto nahlásit na HELP line: +420 731 882 688 jinak po vás bude vyhlášeno pátrání záchranných složek. V případě, že v důsledku toho, že nenahlásíte odstoupení ze závodu pořadateli, a bude vyhlášeno pátrání, veškeré výdaje pátrací akce hradí hledaný závodník.
  • Doporučené vybavení závodníka GRUNDYrun je nejméně 0,5 litry tekutin, gely a energetické tyčky. Doporučujeme, aby každý účastník měl mobilní telefon.
  • Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).

Protest

 • Protesty je možno podat hlavnímu rozhodčímu závodu písemnou formou do 30minut po vyvěšení výsledků na informační tabuli, s kaucí 500 Kč. Kauce se nevrací, pokud hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem protest neuznají. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je konečné a zavazující.
 • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu admin@zmerimto.cz a to v termínu do 10 dnů od ukončení závodu.
 • Závod se koná bez ohledu na počasí. Pořadatel si osvojuje právo na změnu trati nebo zrušení závodu s ohledem na živelné a jiné pohromy z vyšší moci. Prosíme všechny závodníky, aby neznečišťovali odpadky trasu závodu a okolní přírodu. V případě odstoupení ze závodu pořadatel nevrací startovné. Účastníci závodu vyplněním on-line registrace a zaškrknutím kolonky „Souhlasím s pravidly“ stvrzují, že byli seznámeni s propozicemi a právním ujednáním závodu a souhlasí s použitím svých osobních dat pro potřeby pořadatele. Pořadatel a hlavní rozhodčí si vyhrazují právo na vlastní výklad pravidel těchto propozic nebo jejich případnou změnu. Závodníci se musí chovat ohleduplně k návštěvníkům a ostatním osobám pohybujících se na trati.

Organizátoři

Pořadatel a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s přípravou a organizací závodu nenesou odpovědnost ve vztahu k účastníkům za škody osobní, věcné a majetkové, které vzniknou před, v průběhu nebo po závodě. Účastníci startují na vlastní odpovědnost. Účastníci nesou odpovědnost osobní i právní, za všechny způsobené škody. Prostřednictvím tohoto prohlášení se účastník zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele, nebo jeho pověřených zástupců, v důsledku nehody nebo škody vzniklé v souvislosti se závody. Beru na vědomí, že budu dodržovat nařízení a pokyny pořadatele a pravidla uvedené v propozicích. Souhlasím s podmínkami účasti a přihlašuji se tímto na závody. V případě startu mladistvých do 18 let se požaduje písemný souhlas rodičů nebo právních zástupců.

Zásady ochrany osobních údajů dle článku 13 (popř. 14) GDPR

Aby byla úroveň závodu GRUNDYrun co nejvyšší, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k této akci je SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neplachovice, jednatel spolku Jan Malý, IČO: 66738407, se sídlem Na návsi 16, 747 74, Neplachovice , telefon: 731 882 688, e-mail: admin@zmerimto.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Vyřízení registrace na závod a řešení případných reklamací.
 • Abychom Vám mohli odesílat aktuální newslettery a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, pohlaví, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo.
 • Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 5 let. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.
 • Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti propagace závodu, registrace na závod a to pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: smartemailing (newslettery), ZmerimTo.cz (časomíra a registrace). Jméno, čas a datum narození závodníka mohou být zveřejněny v rámci vyhlášení výsledků závodu v tisku, rádiu a televizi. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů.

Nahoru