Historie

Sbor dobrovolných hasičů byl v naší obci založen na ustavující valné hromadě 27. března 1892 na sále p. Františka Bensche. Přítomno bylo 27 činných a 4 přispívající členové. Sbor byl ryze český.

Spolu s tímto výročím si připomínáme první zmínku o naší obci z roku 1257.

Náš sbor má bohatou historickou dokumentaci. V prvé řadě originál z ustavující valné hromady, dále stanovy schválené c. k. Slezskou zemskou vládou, zápisníky jednací, kroniky – na jejich vedení se za celé období podíleli pouze 4 kronikáři, bohatá fotoalba, záznamy o ochotnickém divadelním souboru se seznamem odehraných her a jiné dokumenty. V minulosti byly zpracovány publikace, a to především obsáhlá k 100letému výročí založení sboru a druhá k 120. výročí.

O založení zaznamenává kronikář br. Jaroslav Benš mimo jiné:

Sešli se počátkem roku 1892 a podporováni jsouce slavným obecním výborem radili se o založení spolku hasičského. Myšlenka tato setkala se s mnohými překážkami a byla znesnadňována jmenovitě ze strany finanční s velikými obtížemi, až konečně se zdařila. Hasičský sbor má ten nečestnější úkol v čele vytknutý „lásku k bližnímu, ať je to přítel nebo nepřítel, chudák nebo boháč, za všechny dává hasič život svůj“.

Překonavše všechny překážky, dali se jmenovaní mužové p. Antonín Helebrand, Jan Schreier, František Bensch, Ignác Schreier, Jan Škrobánek a Petr Suchánek do vypracování stanov a šlo to. Již dne 13. března 1892 byly stanovy sestaveny a od vysoké c. k. Slezské zemské vlády potvrzeny a dne 27. března 1892 odbývala se 1. valná hromada. První starostí arci bylo zakoupení stříkačky, výzbroje a jiného nářadí hasičského. I to bylo s velkými obtížemi spojeno, neboť kupovati bez peněz není žádná hračka. Překonalo se to, ale ovšem byl sbor zadlužený, i bylo první úlohou výboru, by se toho nemilého hosta co nejdříve zbyl. O vycvičení mužstva největší péči měli náčelník a velitelé, i podařilo se jim nejen mužstvo vycvičiti, nýbrž ve sboru vzornou kázeň udržeti.

Tak jako v roce 1959, tak i dnes je povzbuzující zápis z kroniky:

Práce starého slezského hasiče, dnes požárníka, měla a má v této farnosti neplachovské svou starou, dobrou tradici. Neplachovice jsou přirozený střed, v němž se scházejí lidé z devíti obcí. A tak již za dřívějších těžkých dob stávaly se Neplachovice nejen střediskem funkcionářů, ale i členů hasičů. Byly to slavnosti čistě řádu národního a zde není sporu o tom, že se udělal velký kus práce – byly to slavnosti církevní, kde šlo o to, ukázat již počtem zúčastněných členů před celou farností, že Češi jsou ve veliké většině. Postupem času tato tradice dobré práce nutně vyústila ve vedení všech okolních sborů a konečně byl vytvořen i okrsek čestného názvu „Neplachovský okrsek P. Pavla Křížkovského“.

Uplynulé období potvrdilo, jak nedílně a nerozlučně jsou spjaty tužby našeho lidu: upřímná touha po trvalém světovém míru a šťastný rozkvět naší vlasti, jejího hospodářství a kultury. S těmito cíli a zásadami spojujeme i my, požárníci, svou práci. Největší péče a pozornost je věnována k zvyšování akceschopnosti požárních sborů, získávání žen a mládeže a probouzet v nich lásku k práci v požární ochraně, která je jedním z projevů vlastenecké povinnosti. /Vlastimil Mlčoch, kronikář/.

Jak jsme od počátku založení sboru slavili kulatá výročí:

1898

Na valné hromadě za rok 1897 bylo vzpomenuto pětiletého výročí založení. V tomto roce byla postavena hasičská zbrojnice, dochovala se z ní korouhvička, umístěná na střeše.

1902

V pondělí svatodušní slavil sbor způsobem okázalým své 10leté jubileum, při kterém odbýván též župní sjezd župy opavské.

1907

Rok 1907 byl pro náš sbor rokem jubilejním, ve kterém jsme slavili dne 21. července 15leté trvání sboru. Průběh této slavnosti byl nejenom pro náš sbor, nýbrž i pro celou naší obec neplachovskou velkým národním svátkem. Slavnost tato započala slavnými službami Božími. Součástí byl i župní sjezd. Poté se odbýval v zahradě p. Antonína Straky společný koncert.

1912

Tímto rokem jsme vstoupili do 20letého trvání sboru.

1917

Není záznam, zřejmě z důvodu světové války.

1922

Rok 1922 jest rokem jubilejním, v tomto roce sbor oslavoval 30letého založení sboru. Sbor se zúčastnil slavných služeb Božích a odpoledne promluvil k jubilantům starosta župy opavské br. Theodor Prasek. Jubilantům byly rozdány medaile a diplomy za jejich 25 a 30letou činnost ve sboru.

1927

3. července bylo tomu 35 let od založení sboru. Toto jubileum bylo oslaveno dopoledními bohoslužbami za zemřelé členy sboru, pak se sbor shromáždil ve farním dvoře ke slavnostní dekoraci dlouholetých členů ve sboru za jejich činnost, kde k jubilantům promluvil br. vzdělavatel řídící Augustin Maiwald. Odpoledne byl konán průvod vesnicí do zahrady br. Josefa Pavlíka na slavnostní koncert.

1932

Dne 5. června slavil sbor své jubileum 40 let spojené s župním sjezdem. Dopoledne byla sloužena mše sv. na návsi. Odpoledne v 1 hodinu se odbývala župní valná hromada, při které byla podána zpráva o 40leté činnosti místního sboru. Ve 2 hodiny bylo seřazení průvodu všech sborů a pak odchod na slavnostní místo do farní zahrady, kde byl pořádán zahradní koncert.

1937

Dne 11. července oslavil hasičský sbor své jubileum 45 let. Dopoledne proběhly slavné služby Boží v kostele, odpoledne o 1 hodině začalo poplachové cvičení III. Okrsku župy stěborské, kterého se zúčastnily sbory okrsku a sborů Loděnice a Holasovice župy opavské. Po cvičení se průvod seřadil a přešel na místo slavnosti, kde byl koncert a jiné obveselení.

1942

50 let. Výročí se neslavilo, jelikož sbor byl v době války rozpuštěn. Členové byli zařazeni do sboru „Feuerwehr“ (všichni české národnosti).

1948

11. 7. byla otevřena nová zbrojnice, zároveň proběhly oslavy 55 let založení s proslovy a předání vyznamenání.

1952

60 let. Konala se slavnostní valná hromada s účastí 150 účastníků, kulturní program se odehrál na sále u Benšů.

1957

65leté trvání naší jednoty spojené se vzpomínkou na 700 let založení obce bylo oslaveno 21. července, kdy prošel průvod vesnicí do zámeckého parku.

1962

70 let. 1. dubna se na sále shromáždilo asi 200 osob. Přítomen byl zástupce krajského výboru. Odpoledne a večer se hrála divadelní hra „A dnes o nás požárnících“. Autorem a zároveň režisérem byl br. Bohuslav Kuzník. Oslavy pokračovaly 8. 7. slavností a výstavkou v zámeckém parku. Byly zhotoveny a předány plakety.

1967

Objevily se svítící číslice 75 na věži hasičské zbrojnice a tabule cti se zlatými hřeby. Byla uspořádána slavnostní schůze a zahradní slavnost.

1972

80 let. Na slavnostní schůzi byl přítomen člen předsednictva ÚV SPO Jan Volný z Loděnice. K tomuto výročí byla pořádána 15. 7. zahradní slavnost v zámeckém parku.

1977

80leté výročí a zároveň 720 let obce bylo vzpomenuto na zahradní slavnosti v zámeckém parku s hudbou, ukázkami a soutěžemi.

1982

90 let a 725 let obce bylo připomenuto 20. 6. na slavnostní schůzi, 26. 6. se konala taneční zábava a 27. 6. od 14.00 hodin slavnost v parku. K této příležitosti byla vydána pamětní plaketa, kterou navrhl akademický malíř Jindřich Otipka.

1987

95 let. 5. 4. proběhla slavnostní schůze a 19. 7. prošel průvod po vesnici až na střelnici, kde se tančila Česká beseda s doprovodem pěvců.

1992

100 let bylo oslaveno spolu s 735. výročím obce. Byla vydána publikace k historii sboru i obce. 11. 7. se konala slavnostní schůze a v neděli slavnostní mše, odpoledne proběhlo námětové cvičení, průvod, hudba a Česká beseda. Tančila mládež a děti.

1997

105 let 1. 6. byla uspořádaná slavnost spolu s dětským dnem na návsi.

2002

Byly instalovány a posvěceny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána v parčíku u dílen, bylo požehnáno sborovému praporu a 4. 5. se konalo u nás okresní Svatofloriánské setkání hasičů a praporů. Na slavnostní schůzi byl sbor oceněn stuhou k čestnému praporu, kterou předal náměstek starosty bratr Lubomír Janeba. A k výročí 110 let byla uskutečněna 11. 8. zahradní slavnost.

2007

115 let. Na 10. 6. připadl zároveň svátek Božího Těla, kterého jsme se zúčastnili s okolními sbory a prapory. Pak proběhla slavnostní schůze a slavnost na návsi s hrami, soutěžemi a hudbou z Dolních Životic.

2012

120 let jsme oslavili mší svatou, slavnostní schůzí, obědem, slavností na návsi s ukázkou historické i současné techniky, ukázkou vyprošťování, projížďkou dětí na člunu po potoku a poslechem hudby hasičů DŽ. K této příležitosti byla vydána publikace.

2017

125 let. Část vyznamenání zasloužilým členům byla předána na výroční valné hromadě 22. 1. Oslavy budou podle připraveného programu.

Nahoru